ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนจากโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและไข่ขาวผง (Development of protein enriched puffed rice snack with soy protein isolate and egg white powder)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพัชชา ศรีสังวาลย์
เจ้าของผลงานร่วม สุพัชชา ศรีสังวาลย์, ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
คำสำคัญ Soy Protein Isolate / Egg white powder/ Response Surface Methodology
หน่วยงาน สถาบันสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ สถาบันโภชนาการ ที่อยู่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์.** 0-2800 2380 ต่อ 415 โทรสาร 0-2441-9344 มือถือ** 081-981-2631
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาอัตราส่วนของวัตถุดิบหลักที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนจากโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและไข่ขาวผง คือ ปริมาณแป้งข้าวเหนียว ต่อปริมาณแป้งข้าวโพด ต่อปริมาณโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและไข่ขาวผง (1:1.5) ด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ คือ อัตราส่วนปริมาณแป้งข้าวเหนียวต่อปริมาณแป้งข้าวโพดต่อปริมาณโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง-ไข่ขาวผง 35:25:40 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทำการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ในบรรจุภัณฑ์ Metallized/PET ภายใต้บรรยากาศของก๊ซไนโตรเจน เป็ยเวลา 3 เดือน พบว่าผลิตภัณฑ์ยังคงคุณภาพด้ายกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส และมีจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมปังกรอบจากข้าว (มผช.๑๑๔๐/๒๕๕๙)
ข้อมูลเพิ่มเติม ้http://thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง