ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจำแนกชนิดและการก่อโรคของเชื้อราสาเหตุโรคหัวเน่ารากเน่า และลำต้นเน่าของมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรปวีณ์ ธิวัฒน์วรานิกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
คำสำคัญ โรคหัวเน่ารากเน่าและลำต้นเน่า, มันสำปะหลัง
หน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นำตัวอย่างดินและต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค มาแยกและจำแนกเชื้อราได้ 3 สกุล ได้แก่ Fusarium solani Neoscytalidium hyalinum Pythium acanthicum และ P. graminicola ทดสอบโรคบนมันสำปะหลัง 8 พันธุ์ โดยวิธีการราดสปอร์แขวนลอยลงดิน พบว่ามันสำปะหลังพันธุ์ 29-77-19 CMR31-06-103 ระยอง 60 และ SM937-8 มีลักษณะต้านทานต่อเชื้อราทั้ง 4 ชนิด นอกจากนี้นำเชื้อรา F. solani และ N. hyalinum มาปลูกเชื้อบนท่อนมันสำปะหลัง 13 พันธุ์ พบว่าพันธุ์ระยอง 72 มีลักษณะต้านทานต่อเชื้อราทั้ง 2 ชนิด และพันธุ์ KU50 มีลักษณะต้านทานต่อเชื้อรา F. solani
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง