ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Phylogenetic tree ของเมทาโนเจนในกระเพาะรูเมนโคพื้นเมืองไทยกับโคนมโฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉัตรชัย แก้วพิลา
เจ้าของผลงานร่วม Takumi Shinkai , Makoto Otsuka , Makoto Mitsumori , Akio Takenaka , กฤตพล สมมาตย์
คำสำคัญ แก๊สมีเทน;เมทาโนเจน;Phylogenetic tree;โคพื้นเมืองไทย;โคนมโฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของประชากรเมทาโนเจนในกระเพาะรูเมนโคพื้นเมืองไทย ที่ปล่อยแทะเล็มพืชอาหารตามธรรมชาติกับโคนมโฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน ที่ได้รับหญ้าแห้งร่วมกับอาหารข้น โดยการสร้าง Phylogenetic tree จากห้องสมุดยีน mcrA พบว่าทั้ง 456 clone ที่ได้รับมีความยาวในช่วง 464-491 คู่เบส ซึ่งกระจายตัวภายใต้ 5 คลัสเตอร์ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ Methanobacteriales (64.04%), Uncultured-mcrA (27.19%), Methanomicrobiales (7.02%), Methanosarcinales (1.10%) และ Methanococcales and Methanosphaera (0.66%) ซึ่ง clone ส่วนมากของโคทั้งสองชนิดเป็น Methanobrevibacter spp. นอกจากนี้ยังพบว่า โคพื้นเมืองไทยมี clone ที่อยู่ภายใต้คลัสเตอร์ Uncultured-mcrA สูงถึงร้อยละ 39.47
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=25-30.pdf&id=961&keeptrack=14
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


Phylogenetic tree ของเมทาโนเจนในกระเพาะรูเมนโคพื้นเมืองไทยกับโคนมโฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง