ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งที่มีน้ำหนักและอายุเข้าฆ่าต่างกัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัชราภรณ์ สุขใจ
เจ้าของผลงานร่วม ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ , ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
คำสำคัญ คุณภาพซาก;คุณภาพเนื้อ;แม่โคนมคัดทิ้ง;น้ำหมักเข้าฆ่า;อายุเข้าฆ่า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของน้ำหนักโคมีชีวิตเข้าฆ่าและอายุโคเข้าฆ่าที่มีต่อคุณภาพซาก ผลพลอยได้จากกระบวนการฆ่าและคุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งลูกผสมที่มีระดับสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียน 75.00-87.50 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 130 ตัว วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพซาก คุณภาพเนื้อโค โดยวิธี General linear model (GLM) ผลการทดลองพบว่า น้ำหนักโคมีชีวิตเข้าฆ่ามากกว่า 520 กิโลกรัม มีน้ำหนักซากอุ่น น้ำหนักซากเย็น เปอร์เซ็นต์ ซากอุ่น เปอร์เซ็นซากเย็น เปอร์เซ็นต์ไขมัน พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันนอก ความหนาไขมันสันหลัง และระดับไขมันแทรกสูงขึ้น แต่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง เปอร์เซ็นต์เอ็น เปอร์เซ็นต์กระดูก และผลพลอยได้จากกระบวนการฆ่าลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=18-24.pdf&id=960&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งที่มีน้ำหนักและอายุเข้าฆ่าต่างกัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง