ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่สูง จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวไพรินทร์ พละศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย , รศ.ดร.สันต์ เกตุปราณีต
คำสำคัญ เชื้อเพลิง;ไฟป่า;พฤติกรรมของไฟในพื้นที่สูง
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทำการศึกษาลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่ไร่ข้าวโพดและป่าเบญจพรรณ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเชื้อเพลิงก่อนเผาในไร่ข้าวโพด (3.86 ตันต่อเฮกตาร์) มีค่ามากกว่าป่าเบญจพรรณ (3.57 ตันต่อเฮกตาร์) ในส่วนของพฤติกรรมไฟพบว่าไร่ข้าวโพดมีอัตราไฟลาม, ความรุนแรงของไฟ และความยาวเปลวไฟ (5.61 เมตรต่อนาที, 562.06 กิโลวัตต์ต่อเมตร และ 1.42 เมตร ตามลำดับ) มากกว่าป่าเบญจพรรณที่มีค่าเท่ากับ 4.68 เมตรต่อนาที, 463.83 กิโลวัตต์ต่อเมตร และ 1.34 เมตรตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://tferj.forest.ku.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/05/3-Fuel-Characteristics-and-Fire-Behavior-in-Highland-Corn-Farm-and-Mixed-Deciduous-Forest.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่สูง จังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง