ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันทดแทนข้าวโพดบดในอาหารข้น ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนันตเดช แย้มหอม
เจ้าของผลงานร่วม วันวิศาข์ งามผ่อนใส , ปิ่น จันจุฬา
คำสำคัญ กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน;การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ;นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน;โคพื้นเมืองไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันทดแทนข้าวโพดในอาหารข้น ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมือง ใช้โคพื้นเมืองเพศผู้ที่ผ่าตัดฝังท่ออาหารถาวรที่กระเพาะรูเมน จำนวน 5 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 317±21 กก. ให้ได้รับหญ้าพลิแคททูลั่มแห้งแบบเต็มที่เสริมด้วยอาหารข้นที่มีกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 0, 25, 50, 75 และ 100% ทดแทนข้าวโพดบดในสูตรอาหาร โดยใช้แผนการทดลองแบบ 5×5 ลาติน สแควร์ พบว่า ปริมาณการกินได้ของหญ้าพลิแคททูลั่มแห้งเพิ่มขึ้นในรูปแบบเป็นเส้นตรง ขณะที่ปริมาณอาหารข้น และปริมาณอาหารทั้งหมดที่โคกินได้ลดลงเมื่อระดับกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน ที่ใช้ทดแทนข้าวโพดบดในสูตรอาหารเพิ่มขึ้น สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุของโคที่ได้รับอาหารข้นที่ใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันทดแทนข้าวโพดบด 0, 25 และ 50% ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และอินทรียวัตถุมีแนวโน้มลดลง เมื่อใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันทดแทนข้าวโพดบด 75 และ 100%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=05-Wanwisa.pdf&id=823&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันทดแทนข้าวโพดบดในอาหารข้น ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง