ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้อาหารผสมสำเร็จที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากแพะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม วันวิศาข์ งามผ่องใส
คำสำคัญ อาหารผสมสำเร็จ;เอนไซม์ย่อยเยื่อใย;สมรรถภาพการเจริญเติบโต;ลักษณะซาก;แพะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการเลี้ยงแพะด้วยอาหารผสมสำเร็จ ที่เสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซาก โดยใช้แพะลูกผสมบอร์-พื้นเมืองเพศผู้ จำนวน 16 ตัว มีอายุประมาณ 10-12 เดือน ที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 13.37±1.40 กก. จัดแพะเข้าทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ให้ได้รับอาหาร TMR ที่มีสัดส่วนระหว่างทางใบปาล์มน้ำมันหมักและอาหารข้น 60 : 40 และผสมกับเอนไซม์ย่อยเยื่อใยใน ปริมาณ 0 (อาหารควบคุมไม่เสริมเอนไซม์) (สูตร 1) , 2 (สูตรที่ 2), 4 (สูตรที่ 3) และ 6 (สูตรที่ 4) กรัม/กก. วัตถุแห้งของอาหาร TMR โดยแพะได้รับอาหารสูตรต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เป็นเวลา 90 วัน ผลการศึกษาพบว่า แพะที่ได้รับอาหาร TMR ที่ไม่เสริม (สูตรที่ 1) หรือเสริมเอนไซม์ (สูตรที่ 2 ถึง 4) มีปริมาณการกินได้ไม่แตกต่างกัน ภายหลังฆ่าพบว่าการไม่เสริมหรือเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหาร TMR ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมักเป็นอาหารหยาบ ไม่มีผลทำให้แพะมีน้ำหนักซาก เปอร์เซ็นต์ซาก เปอร์เซ็นต์เนื้อแดง เปอร์เซ็นต์ไขมัน และเปอร์เซ็นต์กระดูกแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=04-Chaiyawan.pdf&id=822&keeptrack=15
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการใช้อาหารผสมสำเร็จที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมัก เป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากแพะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง