ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชีววิทยาและประสิทธิภาพของด้วงเต่า (Stethorus spp.) ตัวห้ำ 3 ชนิด ต่อการทำลายไข่ของไรแมงมุม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม นุชรีย์ ศิริ
คำสำคัญ ด้วงตัวห้ำ;ไรแดงหม่อน;ไรแดงแอฟริกัน;ไรสองจุด;ประสิทธิภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ไรแมงมุม Tetranychus sp. มีศัตรูธรรมชาติที่สำคัญคือ ด้วงตัวห้ำ Stethorus siphonulus Kapur และ Stethorus pauperculus (Weise) ส่วน ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus Tucker มีศัตรูธรรมชาติที่สำคัญคือ ด้วงตัวห้ำ S. indira Kapur ด้วงตัวห้ำทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะทางชีววิทยาที่แตกต่างกันในระยะไข่ถึงระยะดักแด้ ส่วนระยะตัวเต็มวัยมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดย S. siphonulus มีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ S. indira และ S. pauperculus ด้วงตัวห้ำ S. pauperculus, S. siphonulus และ S. Indira มีพัฒนาการจากระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย 16.35 วัน, 12.60 วัน และ 14.75 วัน การทดสอบการเลือกทำลายไข่ไรแมงมุม 3 ชนิด พบว่าด้วงเต่า S. siphonulus เลือกทำลายไข่ไรแดงหม่อน Tetranychus truncatus Ehara มากที่สุด ส่วน S. pauperculus เลือกทำลายไข่ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch มากที่สุด และ S. indira เลือกทำลายไข่ไรแดงแอฟริกัน E. africanus มากที่สุด จากการทดสอบประสิทธิภาพของด้วงตัวห้ำ S. siphonulus และ S. pauperculus ต่อการเข้าทำลายไข่ไรแดงหม่อน T. truncatus และ S.indira ต่อการทำลายไข่ไรแดงแอฟริกัน E. africanus พบว่าด้วงตัวห้ำระยะตัวหนอนสามารถทำลายไข่ไรแมงมุมได้ 85.89, 62.61 และ 81.71 ฟอง ต่อวัน และระยะตัวเต็มวัยสามารถทำลายไข่ไรแมงมุมได้ 149.80, 102.90 และ 146.85 ฟองต่อวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=02-Nutcharee.pdf&id=820&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชีววิทยาและประสิทธิภาพของด้วงเต่า (Stethorus spp.) ตัวห้ำ 3 ชนิด ต่อการทำลายไข่ของไรแมงมุม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง