ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Development of Spiritual Well-being Scale for Thai Patients with Cancer
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Panchan Thapanakulsuk
เจ้าของผลงานร่วม Yupapin Sirapo-ngam, Tiraporn Junda,Pisamai Orathai, Carol Estwing Ferrans
คำสำคัญ Spiritual Well-being, Development, instrument. Cancer, Thai
หน่วยงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเพิ่งสร้างขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มีข้อคำถามจำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี และการทดสอบความตรงตามสภาพ โดยทดสอบกับแบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณอื่นๆ และแบบวัดคุณภาพชีวิต จำนวน 3 แบบวัด พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .58 -.75 (p < .001)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Development of Spiritual Well-being Scale for Thai Patients with Cancer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง