ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ
คำสำคัญ การพัฒนาสมรรถนะ;ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก;เด็กออทิสติก;การปรับพฤติกรรม
หน่วยงาน คณะศึกษาศสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม การสอนงานและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้โปรแกรมการฝึกอบรม จำนวน 3 โปรแกรม โปรแกรมละ 1 โปรแกรมละ 1 เดือน รวม 3 เดือน ผลการทดลองพบว่าผู้ปกครองในกลุ่มทดลอง จำนวน 5 คนเกิดสมรรถนะ 5 ด้านคือ ทักษะ ความรู้ อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจ และบุคลิกประจำตัว ผู้ปกครองทุกคนมีสมรรถนะสูงขึ้นทั้ง 5 ด้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง