ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย The Effects of Storytelling based on the Royal Guidance of King Rama IX Program on Executive Functions of the Brain in Early Childhood
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีราลักษณ์ เนตรนิลวีรโชติ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
คำสำคัญ หน้าที่บริหารจัดการของสมอง;นิทานประกอบภาพ
หน่วยงาน สถานรับเลี้ยงเด็ก Brain smile nursery & preschool 201/8 หมู่ 6 ถนนเขาทุ่งวัว ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมอง (EFs) ในเด็กปฐมวัย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) โปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกทักษะของ EFs ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการบูรณาการพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับ EFs และหลักการเรียนรู้ 12 ข้อของสมอง จิตใจ ผ่านการเล่านิทานประกอบภาพ 2) มาตรวัดหน้าที่บริหารจัดการของสมองด้วยการสำรวจพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย (ฉบับภาษาไทย): ฉบับครูประเมิน ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพ โดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีประสิทธิผลในการลดความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัยได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย The Effects of Storytelling based on the Royal Guidance of King Rama IX Program on Executive Functions of the Brain in Early Childhood is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง