ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาคภูมิ ชุ่มใจ๋
เจ้าของผลงานร่วม นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว , โสมสกาว เพชรานนท์
คำสำคัญ การตอบสนองของผู้มาเยือน;ทัศนคติ;ความเต็มใจจ่าย;ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ;อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
หน่วยงาน สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเอราวัณส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกต่อค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติในระดับสูง ผู้มาเยือนชาวไทยมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ย 82.58 บาท/ครั้ง และผู้มาเยือนชาวต่างชาติ 459.71 บาท/ครั้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้มาเยือนต่อค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณมากที่สุด คือ ความคิดเห็นต่อการบริการและทรัพยากรนันทนาการ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติมากที่สุด คือ ประเภทของผู้มาเยือน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง