ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะหมึกหลอด (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทศพล แซ่เฮง
เจ้าของผลงานร่วม จรวย สุขแสงจันทร์ , สนธยา ผุยน้อย
คำสำคัญ หมึกหลอด;องค์ประกอบของอาหาร;กระเพาะ;พฤติกรรมการกิน;เกาะเสม็ด;จ.ระยอง
หน่วยงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะหมึกหลอด (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยการศึกษาปริมาณอาหารในกระเพาะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ พบว่าระดับปริมาณอาหารในกระเพาะที่พบมากที่สุดคือ ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ ระดับที่ 3, 4 และ 0 คิดเป็นร้อยละ 21.00, 19.50 และ 10.50 ตามลำดับ กลุ่มของอาหารที่พบในกระเพาะหมึกหลอดมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของปลา กลุ่มของครัสตาเชียนและกลุ่มของปลาหมึก โดยกลุ่มอาหารหลักที่หมึกหลอดกินเป็นอาหารคือ กลุ่มของปลา โดยกลุ่มของปลาเป็นอาหารที่พบได้ในทุกขนาดความยาวลำตัวของหมึกหลอด หมึกหลอดที่มีขนาดความยาวลำตัวตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป มีพฤติกรรมการกินพวกเดียวกันเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/KUCON/search_detail/result/383794
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะหมึกหลอด (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง