ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ: โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จิราพร วรวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง , ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลกา , ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง
คำสำคัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ;ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ;คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ:โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี มีวัตถุประสงค์คือการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปถ่ายทอดและนำไปใช้ในการส่งเสริมการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาทักษะผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาเชิงปริมาณเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยากรในพื้นที่ และนักเรียนผู้สูงอายุผลการศึกษาพบว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุทำให้เกิดความสำเร็จด้านผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย หลักสูตรและคู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ คู่มือพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ และคู่มือสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักธรรมชาตินิยม และเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบด้านเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการจัดทำแผน พัฒนาความเข้มแข็งของตำบลนาพู่สู่การเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ: โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง