ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีนารัตน์ แสวงกิจ
คำสำคัญ สมรรถนะ;เทคโนโลยีสารสนเทศ;หลักสูตรฝึกอบรม;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีแผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และให้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานสำหรับคนกลุ่มต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ความรู้ ทักษะและเจตคติ กับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเป็นกรอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ และพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง