ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ อัตลักษณ์;การท่องเที่ยว;การประชาสัมพันธ์;จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ แหล่งมรดกโลกและอุทยานประวัติศาสตร์ วัดป่าที่ได้รับความศรัทธาจากคนไทย สินค้าหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อาหารขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมจากคนจำนวนมาก การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ การเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และการเป็นจังหวัดที่มีเขยฝรั่งหรือเขยชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศไทย อัตลักษณ์เหล่านี้จะนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเคยเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัด 1 ครั้ง เพื่อทำงานมากที่สุด รองลงมาคือ ตั้งใจมาท่องเที่ยวเอง ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดกับผู้ร่วมงาน นักท่องเที่ยวจะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเป็นอันดับแรก ส่วนแหล่งท่องเที่ยวจะรู้จักวัดป่าบ้านตาดมากที่สุด นักท่องเที่ยวเห็นว่า การใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ สื่อบุคคล รองลงมาคือ สื่อมวลชน และสื่ออื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/144989.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง