ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้อินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิสรา กิจเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน , สุดาพร ตงสิริ
คำสำคัญ ปลาหนังลูกผสม;ปลาบึกสยาม;การเจริญเติบโต;คุณภาพเนื้อ;สัตว์น้ำอินทรีย์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้ด้วยอาหารที่แตกต่างกน 3 สูตร (สูตร 1 อาหารสําเร็จรูปเม็ดจมสูตรควบคุม, สูตร 2 อาหารเม็ดจมที่มีส่วนผสมจากหญ้าเนเปียร์สับทดแทนปลาป่น 50 % และสูตร 3 อาหารเม็ดจมที่มีหญ้าเนเปียร์สับ/บดทดแทนปลาป่น 100 %) พบว่า น้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยปลาบึกสยามลูกผสมแม่โจ้ด้วยอาหารที่แตกต่างกัน 3 สูตร ไม่แตกต่างกันทาง ด้านคุณภาพเนื้อของปลาบึกสยามแม่โจ้ที่อายุ 12 เดือน พบว่า เนื้อปลามีค่าความสว่าง (L*ความสว่าง) ค่าสีแดงของเนื้อ (a*แดง) และ ค่าสีเหลืองของเนื้อปลา (b*) ปริมาณโปรตีนและไขมันในเนื้อปลา และเปอร์เซ็นเนื้อ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05 ) ความพึงพอใจต่อกลิ่น ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร 3 มีค่าสูงสุด จากการทดลองในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะใช้หญ้าเนเปียร์ ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834_librae/Doc_25571127130237_138683.PDF
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง