ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่มีการเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นำถม ตั้งคำ
คำสำคัญ ปลาดุก;บ่อเลี้ยงปลา;การบลูมของแพลงก์ตอนพืช;การเจริญเติบโต;คุณภาพน้ำ;ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเลี้ยงปลาดุกก่อการตกค้างของธาตุอาหารในบ่อ ทำให้เกิดแพลงก์ตอนพืชและสัตว์จำนวนมาก ข้อมูลปัจจัยคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกตั้งแต่เริ่มทำการเลี้ยงจนถึงช่วงเวลาจับปลาขาย เป็นข้อมูลในการจัดวางแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดต่อไป การศึกษาพบว่า คุณภาพน้ำในบ่อปลาดุกซึ่งมีการบลูมของแพลงก์ตอนพืชเป็นเวลา 32 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนมีค่าอยู่ในช่วง 1.39 - 23.27 mg/l ปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจนมีค่า อยู่ในช่วง 0.006 - 0.661 mg/l ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วง 0.13 - 5.55 mg/l และปริมาณออร์โธฟอสเฟตมีค่าอยู่ในช่วง 0.02 - 2.4 mg/l ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงเกิน เกณฑ์ความเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่สัปดาห์แรก โดยปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ต้องไม่เกิน 0.2 mg/l ปัจจัยคุณภาพน้ำอื่่น คือ อุณหภูมิ, pH, DO, คลอโรฟิลล์ เอ, ค่าความโปร่งแสง, ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ, ค่าความเป็นด่างและค่าความกระด่างของน้ำค่าอยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสม ยกเว้น ค่าความนําไฟฟ้าและ ค่า BOD โดยค่าความนําไฟฟ้า คือ 0.97 – 4.60 mS/cm ซึ่งสูงกว่าค่าปกติของแหล่งน้ำคือ 0.01 - 1 mS/cm และ ค่า BOD ในสัปดาห์ที่ 20 คือ 1.46 mg/l/hr สูงกว่าค่าความเหมาะสมที่ 0.5 mg/l/hr
ข้อมูลเพิ่มเติม https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/index.php?/KUCON/search_detail/result/12058
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง