ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดวันท้องว่างโดยโปรแกรมโคซินค์ประยุกต์ในโคนมหลังคลอดระยะแรก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีรพัฒน์ ดีสุข
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย , ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร
คำสำคัญ วันท้องว่าง;โคนม;โปรแกรมโคซินค์;ซีไอดีอาร์;การผสมเทียมแบบกำหนดเวลา
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้โปรแกรมฮอร์โมนโคซินค์ 8 วัน โดยร่วมและไม่ร่วมกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด และการไม่ใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดหลังคลอดต่อจำนวนวันท้องว่างในโคนมระยะหลังคลอด โดยทำการศึกษาในแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮลสไตน์ระยะหลังคลอด 40 ถึง 50 วัน มีจำนวนครั้งที่ให้นมที่ 2 ถึง 4 มีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายในช่วงคะแนน 2.5 ถึง 3.5 (เกณฑ์คะแนน 1-5) และยังไม่ได้รับการผสมเทียม พบว่าการใช้ฮอร์โมนสามารถลดจำนวนวันท้องว่างซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักและสามารถพบได้ในฟาร์มโคนมประเทศไทยลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับแม่โคในกลุ่มควบคุมที่มีการจัดการตามปกติและได้รับการผสมเทียมหลังจากตรวจพบการเป็นสัด โดยกลุ่มแม่โคที่ไม่มีวงรอบการเป็นสัดและรังไข่ไม่ทำงานหลังคลอดมีการตอบสนองที่ดีกว่าเมื่อใช้โปรแกรมโครซินค์ประยุกต์ร่วมกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkuvetj/article/view/167314/133275
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การลดวันท้องว่างโดยโปรแกรมโคซินค์ประยุกต์ในโคนมหลังคลอดระยะแรก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง