ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาประชาคมอาเซียนโดยการเรียนรู้จาการผลิตสื่อ Infographic
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
คำสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;ประชาคมอาเซียน;ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
หน่วยงาน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้จากการผลิตสื่อ Infographic และกลุ่มเรียนรู้แบบปกติ พบว่า กลุ่มที่เรียนรู้จากการผลิตสื่อ Infographic มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และกลุ่มที่เรียนรู้จากการผลิตสื่อ Infographic มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม http://library.rsu.ac.th/journal/journal/32/article/114
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาประชาคมอาเซียนโดยการเรียนรู้จาการผลิตสื่อ Infographic is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.