ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง องค์ประกอบของตัวแบบธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจซอฟแวร์ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
เจ้าของผลงานร่วม สุจินดา เจียมศรีพงษ์ , ชาตรี ปรีดาอนันทสุข
คำสำคัญ องค์ประกอบของตัวแบบธุรกิจ;ผลการดำเนินงาน;ธุรกิจผู้ผลิตซอฟแวร์
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบในตัวแบบธุรกิจที่ทีผลสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจซอฟแวร์ในประเทศไทย ผลคือ ภาพรวมของกรอบแนวคิดในการวิจัย และข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน โดยองค์ประกอบของตัวแบบธุรกิจด้านลักษณะรายได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ ลักษณะการจำหน่าย ลักษณะการนำส่ง และประเภทลูกค้า และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม พบว่า ข้อเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ ประเภทลูกค้า ลักษณะรายได้ ลักษณะการจำหน่าย และลักษณะการนำส่ง มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจซอฟแวร์ในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mgts.lpru.ac.th/journal/index.php/mgts/article/view/56/55
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


องค์ประกอบของตัวแบบธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจซอฟแวร์ในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง