ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการสินค้า OTOP แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กุนเชียงเล่าฮั่วกี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
เจ้าของผลงานร่วม ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
คำสำคัญ ผู้ประกอบการกุนเชียง;สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์;ผลิตภัณฑ์ระดับ 4-5 ดาว;การจัดการธุรกิจ;การพัฒนาและการบริหารจัดการสินค้า OTOP
หน่วยงาน สาขาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกุนเชียงเล่าฮั่วกี่ รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น "กุนเชียง" จังหวัดลำปาง ให้เข้าสู่ระดับ OTOP 4-5 ดาว พบว่า สภาพปัญหาที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่เน้นการใช้แรงงาน และวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น การใช้การบริหารแบบระบบครอบครัว ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและบุคคลภายนอก รวมถึงขาดการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเป็นระบบ ส่วนแนวทางจัดการแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่1. การให้มีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งในส่วนของการประชุมร่วมกัน การใช้วัตถุดิบจากชุมชน และการใช้แรงงานชุมชนให้มากขึ้น 2. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยทั้งในส่วนของบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการผลิต และ 3.มีการกำหนดมาตรฐานสินค้าและการควบคุมระบบการผลิตให้มีความสม่ำเสมอ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mgts.lpru.ac.th/journal/index.php/mgts/article/view/96/68
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการสินค้า OTOP แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กุนเชียงเล่าฮั่วกี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.