ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคนิคจำแนกความแก่ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายผลด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปคโตรสโคปีและการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต
คำสำคัญ เทคนิคจำแนกความแก่ของทุเรียน;ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง;เทคนิคสเปคโตรสโคปี;การวิเคราะห์ภาพถ่าย
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบระยะความแก่ของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยการใช้วิธีทางสเปคโตรสโคปี และวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย ในการจำแนกความสุกแก่ของทุเรียนได้ค่าร้อยละน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน และค่าอายุวันหลังดอกบานเป็นค่าอ้างอิงความสุกแก่ของผลทุเรียน จากการสร้างสมการทำนายด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีและการวิเคราะห์ภาพถ่าย พบว่าในการจำแนกทุเรียนออกเป็น 8 ช่วงอายุตั้งแต่ 100-135 วันหลังดอกบาน และจำแนกทุเรียนออกเป็น 2 ระยะ คือ ทุเรียนอ่อน กับ ทุเรียนแก่ที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวด้วยค่าร้อยละน้ำหนักแห้ง ผลการตรวจสอบพบว่าวิธีทางสเปคโตรสโคปีย่านแสงที่มองเห็นได้สามารถจำแนกได้ถูกต้อง 91.2 เปอร์เซ็นต์ และวิธีการประมวลผลภาพถ่ายสามารถจำแนกได้ถูกต้อง 89.2 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/7601/2/fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาเทคนิคจำแนกความแก่ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายผลด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปคโตรสโคปีและการวิเคราะห์ภาพถ่าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง