ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เรื่องกระบวนการย้อมสีครามในจังหวัดสกลนคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ลฎาภา ศรีพสุดา
เจ้าของผลงานร่วม มาลี ศรีพรหม , จีระนันต์ เจริญรัตน์ , สุทิศา ซองเหล็กนอก , แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ
คำสำคัญ การย้อมคราม;กลุ่มวิสาหกิจชุมชน;การออกแบบลายผ้าเอกลักษณ์;การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การจัดการความรู้เรื่องกระบวนการย้อมสีครามในจังหวัดสกลนคร”โดยดำเนินการใน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีกระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมช่องทางการตลาด กิจกรรมที่ 3 ติดตามการใช้ประโยชน์ และประเมินผล กิจกรรมที่ 4 การสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 5 ติดตามการประเมินผลดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การจัดการความรู้เรื่องกระบวนการย้อมสีครามในจังหวัดสกลนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง