ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนา แอปพลิเคชันมือถือ ระบบแผนที่ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อับดุลรอนี สาแมง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล
คำสำคัญ ระบบแผนที่ขนส่งสาธารณะ;แผนที่กราฟิกและแอปพลิเคชัน;รถสองแถว;มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ;จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบ แอปพลิเคชันและแผนที่กราฟิกสำหรับขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม รถโดยสารขนส่งสาธารณะหมวดที่ 1 หรือที่เรียกว่า “รถสองแถว” เนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารคามมีการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะให้กับผู้คนในเมืองมากกว่า 20 ปี และมีผู้ใช้บริการมากว่า 1 แสนรายต่อวัน หากแต่ทางเทศบาลยังไม่ได้มีการจัดเตรียมยังขาดระบบการให้บริการด้านข้อมูลการเดินทาง (Guiding Information) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เดินทางสามารถเข้าใจและเรียนรู้ เส้นทางการให้บริการที่จะนำพาพวกเค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้บรรลุวัตถุประสงค์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนา แอปพลิเคชันมือถือ ระบบแผนที่ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง