ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
คำสำคัญ พลังงานทดแทน;ก๊าซชีวภาพ;พลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของชุมชน เป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่ผ่านการศึกษาจากงานวิจัยมาแล้ว ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการสร้างอาชีพ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน จากวัตถุดิบหรือของเสียที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ การผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการสร้างประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง