ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ยางรัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
คำสำคัญ ไม้รักใหญ่;เทคนิคการกรีดยาง;การพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยงาน สถานีวนวัฒนวิจัยแม่หวด สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สืบเนื่องมาจากงานช่างของไทยโดยเฉพาะงานหัตถศิลป์ เช่น งานช่างสิบหมู่ของไทยขาดแคลนยางรักในการใช้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมทำให้ไม่สามารถสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้ กรมป่าไม้ กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกันพัฒนาศึกษาและปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถกรีดยางนำไปใช้ในงานข่างได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=UAszC3MAW8g
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ยางรัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง