ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังช้าง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
คำสำคัญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง;บ้านวังช้าง;ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านวังช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังช้าง ดำเนินงานตามกิจกรรมกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความพอประมาณคือกระบวนการรู้จักตนเอง เน้นที่การพึ่งพาตนเองของชุมชน ให้เริ่มต้นที่บัญชีครัวเรือน เน้นที่กิจกรรมการลดรายจ่ายของชุมชน ทุนที่ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการพึ่งพาตนเอง ชุมชนมีภูมิคุ้มกันเกิดจากชุมชนช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพื่อแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.gotoknow.org/posts/459725
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังช้าง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง