ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านหล่ายงาว เวียงแก่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
คำสำคัญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ;บ้านหล่ายงาว
หน่วยงาน บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แนวคิดการทำเศรษฐกิจพอเพียง อยากทำให้หมู่บ้านมีความสะอาด จัดทำ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 ปุ๋ยหมัก 1 ทะเบียนชุมชน คัดแยกขยะ ขวดพลาสติกนำไปรีไซเคิล เพื่อจะได้มีรายได้พึ่งพาตัวเองได้ เป้าหมาย คือ ปลอดคนจน ปลอดหนี้นอกระบบ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ ปลอดอบายมุขทุกครัวเรือน ปลอดยาเสพติด บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันในการทำกิจกรรม ในชุมชนมีทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุ ส่วนผู้สูงอายุจะทอผ้า เป็นการหารายได้ให้ผู้สูงอายุ การทำสบู่สมุนไพร การทำยาดม ยาหม่องสมุนไพร ถ่ายทอดให้กับเยาวชน นักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นวิถีชีวิตของชุมชนบ้านหล่ายงาว ในความพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dLJPGFne9JU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


บ้านหล่ายงาว เวียงแก่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง