ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลักษณะโครงสร้างและการตอบสนองของเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii ต่อการติดเชื้อสไปโรพลาสมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อานนท์ พัดเกิด
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ , รศ.ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล , ศ.ดร. ทิโมที วิลเลียม ฟลีเกล , ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา , ผศ.ดร. อรชุมา อิฐสถิตไพศาล , ดร. ธนพงศ์ เครื่องคำ
คำสำคัญ Macrobrachium rosenbergii;Hematopoietic tissue;Spiroplasma eriocheiris;Immune response;Bacterial infection
หน่วยงาน หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อวัยวะสร้างเม็ดเลือด (Hematopoietic organ) ของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) มีลักษณะเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อเม็ดเลือดต้นกำเนิด ที่มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันล้อมรอบ เซลล์ภายในอวัยวะนี้จะทำหน้าที่แบ่งตัว เจริญและพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในระบบโลหิต การติดเชื้อแคทีเรีย Spiroplasma eriocheiris ก่อให้เกิดพยาธิภาพต่อเซลล์เม็ดเลือดตัวอ่อน ทำให้จำนวนเซลล์เม็ดเลือดต้นกำเนิดลดจำนวนลง ส่งผลต่อจำนวนเม็ดเลือดที่ไหลเวียนและส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง จึงเป็นสาเหตุให้กุ้งไม่ทนต่อการติดเชื้อและตายในที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464819301597
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง