สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
เจ้าของผลงาน :  นครินทร์ ชัยสมบูรณ์พันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ถนนคนเดิน, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ถนนข้าวสาร
หน่วยงาน :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน ประเภทกิจกรรม และพฤติกรรมการใช้พื้นที่ เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนข้าวสาร การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1. การ ค้นคว้าทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับถนนคนเดิน ส่วนที่ 2. การเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพสภาพแวดล้อม และการใช้พื้นที่ถนนข้าวสาร ส่วนที่ 3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 4. การนำข้อมูล 3 ส่วนข้างต้นมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่แนวทางเบื้องต้น ในการจัดการถนนข้าวสารให้มีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ผลการศึกษาพบว่า ถนนข้าวสารมีปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม 1. ปัจจัยด้านที่ตั้ง การสัญจร และเส้นทางเดินเท้า มีความเหมาะสม สามารถเข้าถึงได้สะดวก 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ค่อนข้างมีความเหมาะสม ทางเดินเท้า และถนนกว้างและสภาพพื้นผิวที่เหมาะสม 3. ปัจจัยด้านทัศนียภาพและความงามทางสายตาของถนน มีความไม่เหมาะสมในด้านรูปแบบสภาพ ควรกำหนดของอาคารให้มีรูปแบบ และสีสันที่กลมกลืนกัน 4.ปัจจัยด้านกิจกรรม มีความเหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน 5.ปัจจัยด้านคุณภาพของพื้นที่สาธารณะ ค่อนข้างไม่เหมาะสมกับกิจกรรมคนเดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Nakarin_Chaisomboonpan/fulltext.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับกิจกรรมถนนคนเดิน กรณีศึกษาถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710