ผลของโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย
เจ้าของผลงาน :  ธีราลักษณ์ เนตรนิลวีรโชติ
เจ้าของผลงานร่วม :   วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, จุฑามาศ แหนจอน
คำสำคัญ :   หน้าที่บริหารจัดการของสมอง, นิทานประกอบภาพ, พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9
หน่วยงาน :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบาย :  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อลดความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 สัปดาห์ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที รวม 12 ครั้ง การเก็บรวบรวมข้อมูลการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่าเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองมีคะแนนความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สรุปได้ว่า โปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีประสิทธิผลในการลดความบกพร่องของหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/726.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา, การศึกษา
 
Creative Commons License
ผลของโปรแกรมการเล่านิทานประกอบภาพโดยใช้พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710