ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
เจ้าของผลงาน :  วรัญญา ทิพย์มณฑา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ข้าวสารกล้อง, ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ, พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้อง
หน่วยงาน :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คำอธิบาย :  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ ส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆกับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกเขตการปกครองเป็นกลุ่มตัวอย่าจำนวน 400 คน โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000– 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2220/1/varunya_tipm.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710