ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดวิกฤตน้ำเสียโดยการฟื้นฟูตัวเองและการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ปีที่ 3 การขยายผลสู่ชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา (อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: GMS): บนพื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่เศรษฐกิจสีเขียว (GE) และสังคมคาร์บอนต่ำ (L
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
คำสำคัญ การฟื้นฟูตัวเอง ทรัพยากรชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เศรษฐกิจสีเขียว สังคมคาร์บอนต่ำ
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กว๊านพะเยาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดพะเยา และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประมง อุปโภค บริโภค ปัจจุบันเกิดปัญหาการแพร่กระจายของมวลสาร ในพื้นที่การเกษตรลงสู่แหล่งน้ำและกว๊านพะเยา และปัญหาการรุกรานของผักตบชวา การย่อยสลายทับถมของผักตบชวาทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ประกอบกับด้านทิศตะวันตกยังมีพื้นที่ป่าไคร้ หรือ สนุ่น ซึ่งเป็นพืชน้ำที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแต่พื้นที่อยู่ของต้นไคร้รวมถึงพืชน้ำชนิดต่างๆ ลดลงเนื่องจากถูกพืชต่างถิ่นรุกราน เช่น ไมยราพ ผักตบชวา ส่งผลต่อความหลากหลายชนิดพันธุ์พืชและยังไม่มีการจัดการพื้นที่เพื่อเป็นเขตอนุรักษ์ไว้อย่างชัดเจน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง