ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต มวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
เจ้าของผลงานร่วม ชัยสิทธิ์ ทองจู , กานต์ การะเวก , ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ , ระวิวรรณ โชติพันธ์ , รุจิกร ศรีแม้นม่วง
คำสำคัญ ยูคาลิปตัส;ชุดดินยางตลาด;กากตะกอนเยื่อกระดาษ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ปรากฎผลดังนี้คือ ที่อายุ 1 ปีหลังปลูก พบว่า การใส่กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่ากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร่ (AS800 + IFAS800) มีผลให้ความสูงของต้น เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น มวลชีวภาพสดและแห้งรวมของยูคาลิปตัสมากที่สุด ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่ากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร่ (IFAS1600) และการใส่กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร่ (AS1600) ส่วนที่อายุ 2 ปีหลังปลูก พบว่า การใส่กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่ากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร่ (AS1600 + IFAS1600) มีผลให้ความสูงของต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น มวลชีวภาพสดและแห้งรวมของยูคาลิปตัสมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=02-Chaisit.pdf&id=808&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต มวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง