ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรพิมล มะยะเฉียว
เจ้าของผลงานร่วม นุจรี เกตุราช , รัชฎาภรณ์ ทองจันทร์แก้ว
คำสำคัญ ข้าวสังข์หยด;ข้าวหอมนิล;แป้งชุบทอด;คุณภาพ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาผลของชนิดแป้งข้าวพันธุ์มีสี 2 พันธุ์ (ข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิล) และร้อยละของแป้งข้าวแต่ละพันธุ์ 4 ระดับ (ร้อยละ 25, 50, 75 และ 100) ทดแทนปริมาณแป้งสาลีที่มีต่อคุณภาพของแบทเทอร์ รวมทั้งคุณภาพของแป้งชุบทอด ผลการทดลองพบว่า แบทเทอร์สูตรผสมแป้งข้าวหอมนิลมีความหนืดและร้อยละการเกาะติดสูงกว่าแบทเทอร์สูตรผสมแป้งข้าวสังข์หยด แป้งชุบทอดสูตรผสมแป้งข้าวหอมนิลมีร้อยละการเกาะติด การดูดซับน้ำมันและความหนาแน่นสูงกว่าสูตรผสมแป้งข้าวสังข์หยด ในขณะที่แป้งชุบทอดสูตรผสมแป้งข้าวหอมนิลมีค่าความเป็นสีแดงต่ำกว่าสูตรผสมแป้งข้าวสังข์หยด การต้านอนุมูลอิสระทดสอบด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging Activity และ Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay ของแป้งชุบทอดทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p< 0.05) แบทเทอร์มีความหนืดและร้อยละการเกาะติดลดลงเมื่อร้อยละของแป้งข้าวเพิ่มขึ้น เมื่อร้อยละของแป้งข้าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร้อยละของการเกาะติดและการดูดซับน้ำมันลดลง ในขณะที่ค่าความเป็นสีแดง ความหนาแน่นและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/download/102142/79050/
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง