ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอก ในลำดับครอกที่ต่างกันในแม่สุกรลูกผสมลาร์จไวท์และแลนด์เรซ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อลงกรณ์ คงเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม วาณี ชัยวัฒนสิน , ศรีสุวรรณ ชมชัย
คำสำคัญ ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม;ขนาดครอก;ลำดับครอกที่แตกต่างกัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย NBA) ในลำดับครอกที่ต่างกันและศึกษาความเหมาะสมของโมเดลด้วยการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่ประมาณได้จากโมเดลในแบบต่าง ๆ โมเดลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ Model I) วิเคราะห์ทีละลักษณะ (single-trait model) โดยพิจารณาให้แต่ละลำดับครอกเป็นลักษณะที่ต่างกัน Model II) ลำดับครอกที่ต่างกันเป็นการวัดซ้ำภายในลักษณะเดียวกัน โดยใช้โมเดลประเมินลักษณะที่มีการวัดซ้ำ (repeatability model) และ Model III) วิเคราะห์ร่วมกันหลายลักษณะ โดยพิจารณาว่าแต่ละลำดับครอกเป็นลักษณะที่ต่างกัน ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าอัตราพันธุกรรม (h2) ของลักษณะ NBA ที่ได้จาก Model I, II, และ III มีค่าต่ำอยู่ในช่วง 0.01-0.05 ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (rg) ระหว่างลำดับครอบมีค่าต่ำอยู่ในช่วง 0.03-0.66 การเปรียบเทียบโมเดลที่เหมาะสมด้วยค่า -2LogL แสดงให้เห็นว่า Model I มีความเหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณาค่าความแม่นยำของค่าการผสมพันธุ์พบว่า Model II ให้ค่าความแม่นยำของค่าการผสมพันธุ์สูงที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=09-Alongkorn.pdf&id=803&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอก ในลำดับครอกที่ต่างกันในแม่สุกรลูกผสมลาร์จไวท์และแลนด์เรซ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง