ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในแม่น้ำโขงตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในแม่น้ำโขงตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เจ้าของผลงาน :  พยอม รอตมงคลดี
เจ้าของผลงานร่วม :   เมธาวี รอตมงคลดี, งามตา โอกาสดี, จํานงค์ รอตมงคลดี
คำสำคัญ :   ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด, ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำอธิบาย :  ชุมชนบ้านเวินบึกเป็นชุมชนชนบทที่ประชาชนใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ทําประมงในแม่น้ำโขงเป็นอาชีพหลัก ชุมชนบ้านไชยบุรีเป็นชุมชนชนบท ประชากรมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดี รับราชการ พนักงาน ทํานา เลี้ยงปลา ค้าขายและการแปรรูปสัตว์น้ำ ด้านนิเวศวิทยา น้ำมีคุณภาพดี และลําน้ำมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ปัจจุบันมีการบุกรุก ทําให้ลําห้วยแคบลง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง เพื่อการอุปโภค บริโภค การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การคมนาคมและการท่องเที่ยว ชาวบ้านจํานวนมากยังจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปี เกิดความมั่นคงด้านอาหาร งานวิจัยได้มีการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน ครู ชาวบ้านและผู้วิจัย ก่อให้เกิด กลุ่มนักเรียนพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ำโขง กลุ่มชาวบ้านในชุมชนเฝ้าระวังการทําลายทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการหาพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อย กําหนดเขตอนุรักษ์และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหารและนครพนม พบปลาน้ำจืดจํานวน 32 วงศ์ 97 สกุล 164 ชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/3441/2555-research-Payom.R.pdf?sequence=1
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710