ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในแม่น้ำโขงตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พยอม รอตมงคลดี
เจ้าของผลงานร่วม เมธาวี รอตมงคลดี , งามตา โอกาสดี , จํานงค์ รอตมงคลดี
คำสำคัญ ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด;ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุมชนบ้านเวินบึกเป็นชุมชนชนบทที่ประชาชนใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ทําประมงในแม่น้ำโขงเป็นอาชีพหลัก ชุมชนบ้านไชยบุรีเป็นชุมชนชนบท ประชากรมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดี รับราชการ พนักงาน ทํานา เลี้ยงปลา ค้าขายและการแปรรูปสัตว์น้ำ ด้านนิเวศวิทยา น้ำมีคุณภาพดี และลําน้ำมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ปัจจุบันมีการบุกรุก ทําให้ลําห้วยแคบลง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง เพื่อการอุปโภค บริโภค การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การคมนาคมและการท่องเที่ยว ชาวบ้านจํานวนมากยังจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปี เกิดความมั่นคงด้านอาหาร งานวิจัยได้มีการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน ครู ชาวบ้านและผู้วิจัย ก่อให้เกิด กลุ่มนักเรียนพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ำโขง กลุ่มชาวบ้านในชุมชนเฝ้าระวังการทําลายทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการหาพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อย กําหนดเขตอนุรักษ์และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหารและนครพนม พบปลาน้ำจืดจํานวน 32 วงศ์ 97 สกุล 164 ชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/3441/2555-research-Payom.R.pdf?sequence=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง