ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลักษณะดินตามลำดับภูมิประเทศบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันทิตา ดีใหญ่
เจ้าของผลงานร่วม สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล
คำสำคัญ ตามลำดับภูมิประเทศ;สมบัติดิน;ดินเนื้อปูน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาลักษณะดินตามลำดับภูมิประเทศที่ลาดเชิงเขาหินปูนในแปลงอ้อยของเกษตรกร บริเวณตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 8 บริเวณได้แก่ ที่ลาดเชิงเขาตอนล่าง ส่วนตอนบนของที่ลาดเชิงเขาตอนล่าง ส่วนล่างของที่ลาดเชิงเขาตอนกลาง ที่ลาดเชิงเขาตอนกลาง ส่วนบนของที่ลาดเชิงเขาตอนกลาง พื้นที่กัดกร่อนส่วนล่างของที่ลาดเชิงเขาตอนบน ส่วนล่างของที่ลาดเชิงเขาตอนบน และที่ลาดเชิงเขาตอนบน โดยทำการศึกษาสัณฐานวิทยา ดินสนาม วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ และทางเคมีของดินตามวิธีมาตรฐาน พบว่า ดินที่ทำการศึกษาจำแนกได้เป็น Aquic Haplustalf (ND-6), Inceptic Haplustalf (ND-3), Calcic Haplustalf s (ND-1, 2, 4 และ ND-5) และ Typic Haplustalfs (ND-7 และ ND-8) โดยตำแหน่งของสภาพภูมิประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับหน่วยจำแนกดิน แต่ลักษณะของผิวหน้าและการเปลี่ยนแปลงแนวลาดเท มีผลทำให้ดินมีหน่วยจำแนกดินแตกต่างกันที่ระดับกลุ่มดินย่อย ดินทั้งหมดลึกตั้งแต่ 52-163 ซม. โดยดินที่พบในตอนบนของที่ลาดเชิงเขาซึ่งเกิดจากตะกอนหินดาดเชิงเขาของหินปูนจะลึกกว่าดินที่อยู่ในบริเวณต่ำกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=06-Somchai.pdf&id=800&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ลักษณะดินตามลำดับภูมิประเทศบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง