อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
เจ้าของผลงาน :  ภุชงค์ วีรดิษฐกิจ
เจ้าของผลงานร่วม :   ไพโชค ปัญจะ
คำสำคัญ :   ใบมะรุม, ไก่ไข่, ผลผลิตไข่, คุณภาพไข่
หน่วยงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คำอธิบาย :  การทดลองประกอบด้วยอาหาร 4 สูตร คือ สูตรควบคุม (ไม่เสริมใบมะรุมผง) และอาหารที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ วิจัยในไก่ไข่พันธุ์อิซาบราวน์ที่อายุ 26 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว โดยสุ่มไก่ออกมาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว จำนวน 20 กลุ่ม อาหารแต่ละสูตรจะถูกสุ่มให้แต่ละกลุ่มเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งอาหารทุกสูตรมีโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน พบว่า การเสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ปริมาณอาหารที่กิน น้ำหนักไข่เฉลี่ย และมวลไข่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่กลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผลผลิตไข่และประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ดีกว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ แต่กลุ่มที่เสริมใบมะรุมในอาหารจะมีสีไข่แดงเข้มกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมใบมะรุม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://tujournals.tu.ac.th/tstj/detailart.aspx?ArticleID=730
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710