ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภุชงค์ วีรดิษฐกิจ
เจ้าของผลงานร่วม ไพโชค ปัญจะ
คำสำคัญ ใบมะรุม;ไก่ไข่;ผลผลิตไข่;คุณภาพไข่
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดลองประกอบด้วยอาหาร 4 สูตร คือ สูตรควบคุม (ไม่เสริมใบมะรุมผง) และอาหารที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ วิจัยในไก่ไข่พันธุ์อิซาบราวน์ที่อายุ 26 สัปดาห์ จำนวน 200 ตัว โดยสุ่มไก่ออกมาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว จำนวน 20 กลุ่ม อาหารแต่ละสูตรจะถูกสุ่มให้แต่ละกลุ่มเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งอาหารทุกสูตรมีโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน พบว่า การเสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ปริมาณอาหารที่กิน น้ำหนักไข่เฉลี่ย และมวลไข่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่กลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผลผลิตไข่และประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ดีกว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ แต่กลุ่มที่เสริมใบมะรุมในอาหารจะมีสีไข่แดงเข้มกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมใบมะรุม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://tujournals.tu.ac.th/tstj/detailart.aspx?ArticleID=730
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง