ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้า และแบบให้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรรณิกา อัมพุช
เจ้าของผลงานร่วม สมเกียรติ ช่างศรี , มนตรี ลาภบุญ , กิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส
คำสำคัญ อัตราการเจริญเติบโต;ลูกโคนมเพศผู้;แปลงหญ้าเนเปียร์;อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, แผนกฟาร์มอินทรีย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่ปล่อยลงแทะเล็มแปลงหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงแบบให้อาหาร สูตรรวมทีเอ็มอาร์ ลูกโคนมเพศผู้จำนวน 9 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ลูกโคจะได้รับอาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ในคอกตามวิธีการของ อ.ส.ค. กลุ่มที่ 2 และ 3 จะปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 และเนเปียร์มวกเหล็ก และเสริมด้วยอาหารข้นโปรตีนร้อยละ 21 พบว่า ลูกโคนมกลุ่มควบคุมมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มลงแทะเล็มแปลงหญ้าเนเปียร์ทั้งสองชนิด ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอสำหรับลูกโคนมตลอดช่วงฤดูแล้งหนาว หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าเนเปียร์ มวกเหล็ก ช่วงเดือนแรกของการปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม ในขณะที่การแทะเล็มรอบที่สอง ผลผลิตระหว่างหญ้าทั้งสองพันธุ์ไม่แตกต่างกัน ด้านคุณค่าทางอาหาร พบว่า หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กมีคุณค่าทางอาหารดีกว่าเนเปียร์ปากช่อง 1
ข้อมูลเพิ่มเติม http://agscij.agr.ku.ac.th/phocadownload/2561-49-1/ASJ-49-1-71-87.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้า และแบบให้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง