ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนไทยทรงดำ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชลลดา ทวีคูณ
เจ้าของผลงานร่วม จิราณีย์ พันมูล
คำสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น;่อาหารเพื่อสุขภาพ;ไทยทรงดำ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชาวไทยทรงดำชุมชนไผ่หูช้างมีวีถีการดำรงชีวิตในปัจจุบันแบบคงเอกลักษณ์แบบไทยทรงดำด้านอาหารแบบดั้งเดิม โดยมีลักษณะของการผสมผสานกับการรับประทานอาหารตามสมัยนิยม แต่ทั้งนี้ชุมชนไผ่หูช้างนั้นก็ยังมีการประกอบอาหารที่มีแหล่งวัตถุดิบ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่อยู่ตามธรรมชาติ หรือมีการปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เมนูอาหาร ดังกล่าวจะประกอบด้วยผักและพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ ช่วยให้ร่างกาย มีสุขภาพดี แข็งแรง มีการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้าด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทั้งด้านแหล่งวัตถุดิบและการเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหาร กรรมวิธีการปรุงอาหาร และคุณค่าของการประกอบอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2558/2558240240326.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนไทยทรงดำ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง