ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเลและปลิงทะเลแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรุษา กฤษณะพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม นายสากล โพธิ์เพชร
คำสำคัญ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูประชำกรปลิงขำว;ชุมชนมีส่วนร่วม;คอกในทะเล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ควำมรู้เพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเลและปลิงทะเลแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง เพื่อฟื้นฟูประชากรปลิงขาว (Holothuria scabra)บริเวณเกาะมุกด์ประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทำงวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลิงขาวเชิงค้า การอนุรักษ์หญ้ำทะเลและประชากรปลิงขาวในธรรมชาติ โดยการนำสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ปลิงทะเลบ้านเกาะมุกด์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กำรเพาะเลี้ยงปลิงขาวเพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูประชำกรปลิงขาวในธรรมชาติ ณศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมการปล่อยเสริมพันธุ์ธรรมชำติ (Stock enhancement) แบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยเลี้ยงปลิงขำวด้วยกำรกั้นคอกในทะเล ผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านและเยาวชน พบว่าปลิงขาวมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย9.61+0.81 กรัมต่อเดือน และกิจกรรมการสัมมนาวิชาการระดมความคิดเรื่องการอนุรักษ์หญ้าทะเลและปลิงทะเลของเกาะมุกด์ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานฟื้นฟูประชำกรปลิงขำวด้วยวิธีการเลี้ยงปลิงขาวในคอกในทะเล ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นถึงความเป็นไปได้ในการเลี้ยงปลิงขาวในแหล่งธรรมชาติของเกำะมุกด์ ซึ่งเป็นแนวทำงส่งเสริมให้ชุมชนมีทำงเลือกในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอความต้องการให้ดำเนินกำรเลี้ยงปลิงขาวต่อไป และจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดขนาดปลิงขำวที่จะจาหน่ายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นที่อาศัยของปลิงขาวของเกาะมุกด์
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเลและปลิงทะเลแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.