ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้สำหรับเยาวชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีติ พฤกษ์อุดม
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
คำสำคัญ การเห็นคุณค่า;อัตลักษณ์;งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้;กิจกรรมศิลปะ;เยาวชน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้สำหรับเยาวชน เป็นงานวิจัยที่จะเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะที่ทำให้เยาวชนได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปะภาคใต้ ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยมือตนเอง จากชุดกิจกรรมที่เข้าใจง่ายของทั้ง 6 กิจกรรมที่มาจากการศึกษารูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้เบื้องต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/submitter/create
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้สำหรับเยาวชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง