ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
เจ้าของผลงานร่วม สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จิตติชัย รุจนกนกนาฏ , วชิระ บุณยเนตร , สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง , เมธี มาศรังสรรค์
คำสำคัญ คลังสินค้า;ไซโล;ห้องเย็น;อาเซียน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาภาพรวมการพัฒนา โอกาส และความท้าทายของการประกอบกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นของไทยผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น และแนวทางของภาครัฐและเอกชนไทยในการพัฒนากิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นสำคัญในการพัฒนากิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน แรงงาน และเทคโนโลยีการพัฒนาการทำการตลาดเชิงรุก การสร้างความยุติธรรมในการแข่งขันภายในประเทศ การส่งเสริมการขยายธุรกิจไทยในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tri.chula.ac.th/twwwroot/journals/2018/journal2018.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง