ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขนส่งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงษ์สันธ์ บัณฑิตสกุลชัย
เจ้าของผลงานร่วม ธนพร เกียรติธนะบำรุง , ธนัชพร สันตวัตร
คำสำคัญ แบบจำลองการขนส่งสินค้า;ปริมาณการขนส่งสินค้า;ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน;วิศวกรรมขนส่ง;4-Step Model
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขนส่งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ข้อมูลโครงข่ายเส้นทางการขนส่งสินค้า และปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากฐานข้อมูล GTAP แล้วนำไปสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์หารูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นจึงนำแบบจำลองที่ได้ไปวิเคราะห์หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขนส่งที่จะเกิดขึ้น หากเกิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในอนาคตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) โดยรูปแบบการขนส่งที่ศึกษา คือ ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ และแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ (2) แบบจำลองการขนส่งสินค้าด้วยสมมติฐาน อุปสงค์คงที่ และการขนส่งรูปแบบเดียว (3) แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง และ(4)แบบจำลองการจัดสรรปริมาณสินค้าในแต่ละเส้นทางการขนส่งโดยใช้ Wadropian User Equilibrium
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tri.chula.ac.th/twwwroot/journals/2018/journal2018.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการขนส่งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง