การขับเคลื่อนชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การขับเคลื่อนชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา
เจ้าของผลงาน :  สายัญ ทองศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ประมงพื้นบ้าน, การจัดการความรู้, การอนุรักษ์และฟื้นฟู, ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, การขับเคลื่อน
หน่วยงาน :  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๕๑๘๙๘ ต่อ ๓๕๗๐-๔
คำอธิบาย :  วิกฤติของทะเลไทย เกิดจากการทำประมงแบบทำลายล้าง โดยเฉพาะการทำประมงพาณิชย์ เช่น เรืออวนลาก อวนรุนและเรือปั่นไฟ โดยเฉพาะการเข้ามาทำประมงริมชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งกระทบต่อการทำประมงพื้นบ้านที่มีจำนวนมากถึงร้อยละ 85 วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ของเศรษฐกิจของชุมชน แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขับเคลื่อนชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำให้ระบบนิเวศสมดุล ทะเลเกิดความสมบูรณ์ ชุมชนมีรายได้จากการทำประมง จากการวิจัยได้รูปแบบการจัดการความรู้ Crab Model และ SAYAN Model เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อให้เกิดกรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืนทำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันและสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.thai-explore.net
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
การขับเคลื่อนชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710