ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง LEARNING ORGANIZATION OF COMMUNITY-BASED TOURISM MANAGEMENT AT DOI INTHANON NATIONAL PARK, THAILAND
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์
คำสำคัญ community-based tourism, Doi Inthanon national park, learning organization, success factor, Thailand
หน่วยงาน kasetsart University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจัยความสำเร็จของการเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี 4 องค์ประกอบ 33 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินพบว่า มิติด้านผู้นำและบุคลากรในองค์กร และการสื่อสารองค์กรเป็นจุดแข็งของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการความรู้เป็นจุดอ่อน การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและอุทยานฯ เป็นปัจจัยหนึ่งของการแก้ปัญหาการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งชุมชนและอุทยานควรเข้าใจระบบการทำงานของกันและกัน และสามารถนำมาเสริมศักยภาพได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง