ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวางแผนระบบฟาร์มยางพาราในตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลยร์มยางพาราในตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
คำสำคัญ ระบบฟาร์มยางพารา;พืชแซม;โปรแกรมเชิงเส้น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวางแผนรูปแบบฟาร์มยางพาราให้มีความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจในตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทั้งนี้การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มอย่างง่าย จากนั้นใช้วิธีเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อวางแผนระบบ ผลการศึกษาหลัก ๆ มีดังนี้ ระบบฟาร์มจำลองทำให้รายได้สุทธิของฟาร์ม เพิ่มขึ้นในปีแรกของการเพาะปลูก โดยควรจัดสรรเพื่อปลูกยางพารา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ลูกเดือย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.20 : 22.73 : 36.07 แต่ถ้าเกษตรกรต้องการปลูกพืชแซมยางชนิดเดียว สัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือ ลูกเดือย คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.93 : 51.07
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=02-Jirawat.pdf&id=796&keeptrack=9
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวางแผนระบบฟาร์มยางพาราในตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลยร์มยางพาราในตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง