ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินพันธุกรรมและกราฟพันธุกรรมของการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ) โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วุฒิไกร บุญคุ้ม
เจ้าของผลงานร่วม มนต์ชัย ดวงจินดา , บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , เทวินทร์ วงษ์พระลับ
คำสำคัญ ผลผลิตไข่;พันธุกรรม;ไก่พื้นเมืองไทย;โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลปริมาณผลผลิตไข่สะสมรายเดือนจำนวน 1,669 บันทึก จากไก่ทั้งหมด 203 ตัว ของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยพบว่าปริมาณผลผลิตไข่เฉลี่ยตลอดปีมีค่าเท่ากับ 140±36 ฟอง และอายุแม่ไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ยเท่ากับ 187±22 วัน การพิจารณาค่าสถิติซึ่งวิเคราะห์ได้จากตัวสถิติ -2logL, AIC, และ MSE ชี้ให้เห็นว่าการใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มร่วมกับฟังก์ชัน การให้ผลผลิตไข่ของ Koops and Grossman (RRTDM(KD)) เหมาะสมที่สุดในการประเมินพันธุกรรมและสร้างกราฟพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตไข่ สำหรับประชากร ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำฝูงนี้ ค่าประมาณอัตราพันธุกรรมรายเดือนมีค่าอยู่ในช่วง 0.220 ถึง 0.289 โดยในเดือนที่สองและ เดือนที่สามของการให้ผลผลิตไข่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงสุดเท่ากับ 0.289 ในขณะที่ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเดือนที่เก็บผลผลิตไข่มีค่ามากกว่า 0.880 ในทุก ๆ เดือนตลอดปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=09-Wuttigrai1.pdf&id=625&keeptrack=21
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง